بازیافت بتن، راهکاری برای کاهش آسیب به منابع طبیعی